Školní družina

Vychovatelky školní družiny

Soňa Jirková – vedoucí vychovatelka

Petra Boguschová

Natálie Klubrtová

Aktuality ze školní družiny

Organizace a provoz školní družiny ve školním roce 2023 - 24

Přihlašování, odhlašování žáka

Školní družina je určena žákům prvního stupně. Přednostně 8budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1., 2. a 3. třídy. Kapacita jednoho oddělení je 30 dětí. Dítě je do ŠD přijato na základě žádosti rodičů a vyplnění zápisního lístku. Rodiče přispívají na provoz ŠD 200,- Kč měsíčně. Příspěvek se platí úhrnně za období září až prosinec a leden až červen. Do školní družiny mohou na omezenou dobu chodit děti, které do ní nejsou přihlášeny. Děje se tak např. v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo mezi dopoledním vyučováním a zájmovým kroužkem. Rodiče oznámí tento požadavek písemně formou prohlášení. Tato docházka do ŠD je bezplatná. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním. 

          Provoz školní družiny

Ranní družina je otevřena od 6:30h do 7:30h, v 7:40 se otevírá škola pro všechny žáky. Odpolední družina začíná v 11:40h. Vychovatelka přebírá děti od učitelky a odvádí je na oběd. Provoz ŠD končí v 16:30h. Oddělení ŠD se spojují každý den v 15.15  hod do prostor třetího oddělení. Do té doby činnosti probíhají ve třech odděleních. Činnost sloučeného oddělení zajišťuje   vychovatelka s pracovní dobou do 16.30h.  

      Docházka do ŠD

Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6:30 h do 7:30h. Odpolední družina probíhá od 11:40h do 16.30h. Docházka přihlášených dětí je povinná. Každou nepřítomnost dítěte je potřeba písemně omluvit vychovatelce.  Vychovatelka se při propouštění dětí řídí vyjádřením rodičů v zápisním lístku. Rodiče stanoví hodinu a osobu, která bude dítě vyzvedávat, popř. kdy bude dítě odcházet samo. Přejí-li si rodiče změnu tohoto ustanovení, dají o tom vychovatelce písemnou zprávu. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – rodiče nebo jiné osoby uvedené v zápisním lístku. V případě, že dítě zůstane ve školní družině po 16.30h  vychovatelka telefonicky zkontaktuje rodiče. Nebude-li možné domluvit se na dalším postupu, obrátí se vychovatelka na Policii ČR.

      Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Během pobytu ve školní družině dítě nesmí opustit školní budovu nebo prostory, kde se zdržujeme (zahrada, hřiště). Vychovatelka ručí za bezpečnost dětí při všech aktivitách školní družiny. Vede děti k takovému chování, které neohrožuje ani je samotné, ani ostatní. Vzniklé problémy děti nahlašují co nejdříve vychovatelce v zájmu své ochrany a vytváření spokojené atmosféry v kolektivu dětí. Se zařízením ŠD zacházejí děti šetrně, a každou způsobenou škodu či ztrátu ihned nahlásí vychovatelce.

      Pitný režim

Pitný režim ve ŠD je zajištěn pítkem, umístěným v prvním patře budovy školy, kde si děti mohou naplnit lahvičky pitnou vodou.

 

 

Režim školní družiny

6:30h – 7:40h převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, malování, slovní hry, vyprávění, poslech pohádek

11:40h – 13:00h osobní hygiena, oběd, volná činnost, pobyt na zahradě

13:00h – 15:00h činnost zájmová, aktivity dle týdenního plánu

15:00h – 16:30h osobní hygiena, svačina, postupný odchod dětí, rekreační činnost, úklid herny

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality z naší školy
Všechny novinky z našich akcí, projektů, výletů a dalších událostí ze života školy
Zobrazit všechny